12.62EUR

Hegel, G. W. F.: Znanost logike I

Hegel, G. W. F.: Znanost logike I
Analecta 2001
419 str.

Prevod: Zdravko Kobe
KAZALO

PRVI DEL OBJEKTIVNA LOGIKA
Predgovor k prvi izdaji
Predgovor k drugi izdaji

UVOD
Obči pojem logike
Obča razdelitev logike

PRVA KNJIGA: NAUK O BITI
S čim se mora začeti znanost?
Obča razdelitev biti
PRVI RAZDELEK. Določnost (Kvaliteta)
Prvo poglavje. Bit
A. [Bit]
B. Nič
C. Postajanje
1. Enotnost biti in niča
Opomba 1. Nasprotje biti in niča v predstavi
Opomba 2. Pomanjkljivost izraza: enotnost, identiteta biti in niča
Opomba 3. Izolacija teh abstrakcij
Opomba 4. Nepojmljivost začetka
2. Momenta postajanja
3. Odpravljanje postajanja
Opomba. Izraz: Aufheben
Drugo poglavje. Obstoj
A. Obstoj kot tak
a. Obstoj nasploh
b. Kvaliteta
Opomba. Realnost in negacija
c. Nekaj
B. Končnost
a. Nekaj in drugo
b. Določilo, kakšnost in meja
c. Končnost
a. Neposrednost končnosti
b. Omejitev in najstvo
Opomba. Najstvo
y. Prehod končnega v neskončno
C. Neskončnost
a. Neskončno nasploh
b. Vzajemna določitev končnega in neskončnega
c. Afirmativna neskončnost
Prehod
Opomba 1. Neskončni progres
Opomba 2. Idealizem
Tretje poglavje. Zasebnost
A. Zasebnost kot taka
a. Obstoj in zasebnost
b. Zaenost
Opomba. Izraz: Kaj za eno?
c. Eno

B. Eno in mnogo
a. Eno na samem sebi
b. Eno in praznina
Opomba. Atomizem
c. Mnoga ena. Repulzija
Opomba. Leibnizova monada
C. Repulzija in atrakcija
a. Izključevanje enega
Opomba. Stavek o enotnosti enega in mnogega
b. Eno eno atrakcije
c. Odnos repulzije in atrakcije
Opomba. Kantova konstrukcija materije iz sil atrakcije in repulzije

DRUGI RAZDELEK. Velikost (Kvantiteta)
Opomba
Prvo poglavje. Kvantiteta
A. Čista kvantiteta
Opomba 1. Predstava čiste kvantitete
Opomba 2. Kantova antinomija o neskončni
deljivosti časa, prostora in materije
B. Kontinuirana in diskretna velikost
Opomba. Običajna ločitev teh velikosti
C. Zamejitev kvantitete
Drugo poglavje. Kvantum
A. Število
Opomba 1. Računske zvrsti aritmetike. Kantovi sintetični apriorni stavki zora
Opomba 2. Uporaba številčnih določil za izražanje filozofskih pojmov
B. Ekstenzivni in intenzivni kvantum
a. Njuna razlika
b. Identiteta ekstenzivne in intenzivne velikosti
Opomba 1. Primeri te identitete
Opomba 2. Kantova aplikacija določila stopnje na dušo
c. Sprememba kvantuma
C. Kvantitativna neskončnost
a. Njen pojem
b. Kvantitativni neskončni progres
Opomba 1. Visoko mnenje o progresu v neskončno
Opomba 2. Kantova antinomija o zamejenosti in nezamejenosti sveta v času in prostoru
c. Neskončnost kvantuma
Opomba 1. Pojmovna določnost neskončnega v matematiki
Opomba 2. Smoter diferencialnega računa, izpeljan iz njegove aplikacije
Opomba 3. Še druge, s kvalitativno velikostno določnostjo povezane forme
Tretje poglavje. Kvantitativno razmerje
A. Direktno razmerje
B. Obratno razmerje
C. Potenčno razmerje
Opomba

TRETJI RAZDELEK: Mera
Prvo poglavje. Specifična kvantiteta
A. Specifični kvantum
B. Specificirajoča mera
a. Standard
b. Specificirajoča mera
Opomba
c. Razmerje obeh strani kot kvalitet
Opomba
C. Zasebnost v meri
Drugo poglavje. Realna mera
A. Razmerje samostojnih mer
a. Povezava dveh mer
b. Mera kot niz merskih razmerij
c. Izborna afiniteta
Opomba. Berthollet o kemični izborni afiniteti in Berzeliusova teorija o tem
B. Vozelna krivulja merskih razmerij
Opomba. Primeri takšnih vozelnih krivulj; o tem, da v naravi ni skoka
C. Brezmerno
Tretje poglavje. Postajanje bistva
A. Absolutna indiferenca
B. Indiferenca kot obratno razmerje svojih faktorjev
Opomba. O centripetalni in centrifugalni sili
C. Prehod v bistvo

DODATEK
Nauk o biti, leta 1832
Slovarček
Imensko kazalo
Bibliografija

Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English