50.00EUR

Kant, Immanuel: Kritika čistega uma

Kant, Immanuel: Kritika čistega uma

Analecta 2019
544 str.
Trda vezava.
Prevedel in uredil: Zdravko KobeKazalo


Posvetilo [A]
Posvetilo [B]
Predgovor [A]
Predgovor [A]
Vsebina [A]

Uvod [A]
     I. Ideja transcendentalne filozofije [A]
        O razliki med analitičnimi in sintetičnimi sodbami [A]
     II. Razdelitev transcendentalne filozofije [A]

Uvod [B]
     I. O razliki med čistim in empiričnim spoznanjem [B]
     II. V posesti imamo neka spoznanja a priori, in celo navadni razum ni nikoli brez takih spoznanj [B]
     III. Filozofija potrebuje znanost, ki bi določila možnost, principe in obseg vseh spoznanj a priori [B]
     IV. O razliki med analitičnimi in sintetičnimi sodbami [B]
     V. V vseh teoretičnih znanostih uma so kot principi vsebovane sintetične sodbe a priori [B]
     VI. Obča naloga čistega uma [B]
     IVII. Ideja in razdelitev posebne znanosti z imenom kritika čistega uma [B]

I. Transcendentalni nauk o elementih

Prvi del. Transcendentalna estetika [A]
     1. odsek. O prostoru [A]
        Sklepanja iz gornjih pojmov [A]
     2. odsek. O času [A]
        Sklepanja iz gornjih pojmov [A]
        Pojasnilo [A]
     Obče opombe k transcendentalni estetiki [A]

Prvi del. Transcendentalna estetika [B]

        <§ 1> [B]
     1. odsek. O prostoru [B]
        § 2. Metafizična ekspozicija tega pojma [B]
        § 3. Transcendentalna ekspozicija pojma prostora [B]
           Sklepanja iz gornjih pojmov [B]
     2. odsek. O času [B]
        § 4. Metafizična ekspozicija pojma časa [B]
        § 5. Transcendentalna ekspozicija pojma časa [B]
        § 6. Sklepanja iz gornjih pojmov [B]
        § 7. Pojasnilo [B]
        § 8. Obče opombe k transcendentalni estetiki [B]
        Zaključek transcendentalne estetike [B]

Drugi del. Transcendentalna logika
Uvod. Ideja transcendentalne logike
     I. O logiki nasploh
     II. O transcendentalni logiki
     III. O razdelitvi obče logike na analitiko in dialektiko
     IV. O razdelitvi transcendentalne logike na transcendentalno analitiko in dialektiko

Prvi razdelek. Transcendentalna analitika
Prva knjiga. Analitika pojmov
     1. poglavje. O vodilu za odkritje vseh čistih razumskih pojmov
        1. odsek. O logični rabi razuma nasploh
        2. odsek
        <§ 9.> O logični funkciji razuma v sodbah
        3. odsek
        <§ 10.> O čistih razumskih pojmih ali kategorijah
        § 11. [B]
        § 12. [B]
     2. poglavje. O dedukciji čistih razumskih pojmov
        1. odsek.
        <§ 13> O principih transcendentalne dedukcije nasploh
        Prehod k transcendentalni dedukciji kategorij [A]
        2. odsek. O temeljih a priori za možnost izkustva [A]
        Vnaprejšnje opozorilo [A]
        1. O sintezi aprehenzije v zoru [A]
        2. O sintezi reprodukcije v upodobitvi [A]
        3. O sintezi rekognicije v pojmu [A]
        4. Preliminarna razlaga možnosti kategorij kot spoznanj a priori [A]
        3. odsek. O razmerju razuma do predmetov nasploh in možnosti, da jih spoznamo a priori [A]
        Sumarična predstavitev pravilnosti in edine možnosti te dedukcije čistih razumskih pojmov [A]

        [§ 14.] Prehod k transcendentalni dedukciji kategorij [B] .
        2. odsek. Transcendentalna dedukcija čistih ruzumskih pojmov [B]
        § 15. O možnosti povezave nasploh [B]
        § 16. O izvorni sintetični enotnosti apercepcije [B]
        § 17. Načelo sintetične enotnosti apercepcije je najvišji princip vse rabe razuma [B]
        § 18. Kaj je objektivna enotnost samozavedanja [B]
        § 19. Logična forma vseh sodb je v objektivni enotnosti apercepcije v njih vsebovanih pojmov [B]
        § 20. Vsi čutni zori so podvrženi kategorijam kot pogojem, pod katerimi se njihovo raznoterje edino lahko združi v eno zavest [B]
        § 21. Opomba [B]
        § 22. Kategorija nima nobene druge rabe za spoznanje reči, kot je njena aplikacija na predmete izkustva [B]
        § 23 [B]
        § 24. O aplikaciji kategorij na predmete čutov nasploh [B]
        § 25 [B]
        § 26. Transcendentalna dedukcija obče možne izkustvene rabe čistih razumskih pojmov [B]
        § 27. Rezultat te dedukcije razumskih pojmov [B]
        Kratek pojem te dedukcije [B]

Druga knjiga. Analitika načel
     Uvod. O transcendentalni razsodni moči nasploh
     1. poglavje. O shematizmu čistih razumskih pojmov
     2. poglavje. Sistem vseh načel čistega razuma
        1. odsek. O najvišjem načelu vseh analitičnih sodb
        2. odsek. O najvišjem načelu vseh sintetičnih sodb
        3. odsek. Sistematična predstavitev vseh sintetičnih načel čistega razuma
        1. Aksiomi zora
        2. Anticipacije zaznave
        3. Analogije izkustva
           A. Prva analogija
           B. Druga analogija
           C. Tretja analogija
        4. Postulati empiričnega mišljenja nasploh
           Ovržba idealizma [B]
        Obča opomba k sistemu načel [B]
     3. poglavje. O temelju razlikovanja vseh predmetov nasploh na fenomene in noumene [A]
     3. poglavje. O temelju razlikovanja vseh predmetov nasploh na fenomene in noumene [B]
     Dodatek. O amfiboliji refleksijskih pojmov zaradi zamenjave empirične rabe razuma s transcendentalno
     Opomba k amfiboliji refleksijskih pojmov

Drugi razdelek. Transcendentalna dialektika
Uvod
     I. O transcendentalnem videzu
     II. O čistem umu kot sedežu transcendentalnega videza
        A. O umu nasploh
        B. O logični rabi uma
        C. O čisti rabi uma

Prva knjiga. O pojmih čistega uma
     1. odsek. O idejah nasploh
     2. odsek. O transcendentalnih idejah
     3. odsek. Sistem transcendentalnih idej

Druga knjiga. O dialektičnih sklepanjih čistega uma
     1. poglavje. O paralogizmih čistega uma [A]
        Prvi paralogizem substancialnosti [A]
        Drugi paralogizem simplicitete [A]
        Tretji paralogizem osebnosti [A]
        Četrti paralogizem idealnosti (zunanjega razmerja) [A]
        Opažanje o celoti čistega dušeslovja na podlagi teh paralogizmov [A]
     1. poglavje. O paralogizmih čistega uma [B]
        Ovržba Mendelssohnovega dokaza vztrajnosti duše [B]
        Zaključek razrešitve psihološkega paralogizma [B]
        Obča opomba glede prehoda od racionalne psihologije h kozmologiji [B]

     2. poglavje. Antinomija čistega uma
        1. odsek. Sistem kozmoloških idej
        2. odsek. Antitetika čistega uma
           Prvo navzkrižje transcendentalnih idej
           Drugo navzkrižje transcendentalnih idej
           Tretje navzkrižje transcendentalnih idej
           Četrto navzkrižje transcendentalnih idej
        3. odsek. O interesu uma pri tem njegovem navzkrižju
        4. odsek. O transcendentalnih nalogah čistega uma, kolikor morajo sploh biti rešljive
        5. odsek. Skeptična predstavitev kozmoloških vprašanj skozi vse štiri transcendentalne ideje
        6. odsek. Transcendentalni idealizem kot ključ za razrešitev kozmološke dialektike
        7. odsek. Kritična odločitev kozmološkega spora uma s samim seboj
        8. odsek. Regulativni princip čistega uma z ozirom na kozmološke ideje
        9. odsek. O empirični rabi regulativnega principa uma z ozirom na vse kozmološke ideje
           I. Razrešitev kozmološke ideje o totaliteti sestavitve pojavov v celoto sveta
           II. Razrešitev kozmološke ideje o totaliteti delitve dane celote v zoru
           Sklepna opomba k razrešitvi matematičnotranscendentalnih in vnaprejšnja opazka k razrešitvi dinamično-transcendentalnih idej
           III. Razrešitev kozmoloških idej o totaliteti izpeljave prigod sveta iz njihovih vzrokov
           Možnost združitve kavzalnosti skozi svobodo z občim zakonom naravne nujnosti
           Pojasnitev kozmološke ideje svobode v povezavi z občo naravno nujnostjo
           IV. Razrešitev kozmološke ideje o totaliteti odvisnosti pojavov po njihovem obstoju nasploh
        Sklepna opomba k celotni antinomiji čistega uma

     3. poglavje. Ideal čistega uma
        1. odsek. O idealu nasploh
        2. odsek. O transcendentalnem idealu (prototypon transscendentale)
        3. odsek. O dokaznih temeljih spekulativnega uma za sklepanje na obstoj najvišjega bitja
        4. odsek. O nemožnosti ontološkega dokaza božjega obstoja
        5. odsek. O nemožnosti kozmološkega dokaza božjega obstoja
           Odkritje in razlaga dialektičnega videza v vseh transcendentalnih dokazih o obstoju nujnega bitja
        6. odsek. O nemožnosti fizikoteološkega dokaza
        7. odsek. Kritika vse teologije iz spekulativnih principov uma
     Dodatek k transcendentalni dialektiki
        O regulativni rabi idej čistega uma
        O končnem namenu naravne dialektike človeškega uma

II. Transcendentalni nauk o metodi

     1. poglavje. Disciplina čistega uma
        1. odsek. Disciplina čistega uma v dogmatični rabi
        2. odsek. Disciplina čistega uma z ozirom na njegovo polemično rabo
           O nemožnosti skeptične zadovoljitve s samim seboj neenotnega čistega uma
        3. odsek. Disciplina čistega uma z ozirom na hipoteze
        4. odsek. Disciplina čistega uma z ozirom na njegove dokaze
     2. poglavje. Kanon čistega uma
        1. odsek. O zadnjem smotru čiste rabe našega uma
        2. odsek. O idealu najvišjega dobrega kot določitvenem temelju zadnjega smotra čistega uma
        3. odsek. O menjenju, vedenju in verovanju
     3. poglavje. Arhitektonika čistega uma
     4. poglavje. Zgodovina čistega uma
     Dodatek

     O Kantovi Kritiki čistega uma
     Terminološki slovar
           Nemško-slovenski
           Slovensko-nemški


Reviews

0 items
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Languages
Slovensko English